Liturgia Wielkiego Tygodnia

Zebrane poniżej teksty dotyczą liturgii Wielkiego Tygodnia. Ponieważ jest ona bardzo uroczysta należy odpowiednio się do niej przygotować. Pomóc w tym może lektura wybrana z dokumentów: Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza, Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego oraz Wskazań biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Wielki Tydzień został ustanowiony w celu przypomnienia wiernym męki Chrystusa Pana poprzez szczegółowe wspominanie jej etapów. Obrzędy Wielkiego Tygodnia mogą być celebrowane we wszystkich kościołach oraz kaplicach publicznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby dobrze je przygotować i odprawić w sposób uroczysty. Dlatego pierwszeństwo celebracji przysługuje zawsze kościołowi parafialnemu.

 

NIEDZIELA PALMOWA

Procesja z palmami może być tylko jedna w parafii i jest to najbardziej uroczyste wspomnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Msza Niedzieli Palmowej ma trzy czytania. Wśród czytań najważniejszy jest opis Męki Pańskiej. Powinno się go oczytać lub odśpiewać w wersji dłuższej. […] Zaleca się czytanie lub śpiew z podziałem na role, aby ułatwić słuchanie wiernym. Może to czynić diakon lub lektorzy świeccy z zarezerwowaniem, o ile to możliwe, słów Chrystusa dla kapłana.

 

WIELKA ŚRODA

Dzisiaj wieczorem należy usunąć wodę święconą z chrzcielnicy oraz kropielnic.

 

TRIDUUM PASCHALNE

Święte trzy dni Męki i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej (w Wielki Czwartek), a kończą – Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

 


WIELKI CZWARTEK
pamiątka OSTATNIEJ WIECZERZY, USTANOWIENIA SAKRAMENTÓW EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Mszę Wieczerzy Pańskiej należy celebrować wieczorem. Biskup ordynariusz może pozwolić na drugą Mszę w kaplicy publicznej (zawsze w godzinach wieczornych).

 


WIELKI PIĄTEK

pamiątka MĘKI I ŚMIERCI CHRYSTUSA

Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty i obowiązuje zachowanie postu ścisłego i wstrzemięźliwości od potraw mięsnych. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii. Zakazuje się sprawowania sakramentów, z wyjątkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Komunii św. udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej; można także ją zanieść chorym do domu. Najważniejszym aktem kultu tego dnia jest adoracja Krzyża i rozważanie męki Chrystusa, a nie Komunia św.
Obrzęd ku czci Męki Pańskiej powinien być sprawowany w godzinach popołudniowych. W liturgii słowa nie można niczego opuścić, a opowiadanie o Męce Pańskiej wg św. Jana proklamuje się w ten sam sposób, jak w Niedzielę Palmową.
Nigdy nie należy zaniedbywać nabożeństwa drogi krzyżowej w Wielki Piątek.

 


WIELKA SOBOTA

pamiątka SPOCZYNKU CHRYSTUSA W GROBIE

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie.
W Polsce zachował się zwyczaj błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.
W Wielką Sobotę Komunię św. można udzielić tylko i wyłącznie jako Wiatyk, czyli umierającym, lub chorym w niebezpieczeństwie śmierci.

 


WIGILIA PASCHALNA

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej dobywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc […] Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Wskazania biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża dotyczące celebracji: „rozpocząć liturgię nie wcześniej niż o godzinie 20:00.”

Wigilia Paschalna składa się z następujących części:

  1. Obrzęd światła – przy ognisku poza kościołem
  2. Liturgia słowa – Na Wigilię Paschalną przewidziano dziewięć czytań z Pisma Świętego. Liczbę czytań można zmniejszyć tylko w wyjątkowych okolicznościach. Wówczas muszą być odczytane przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, następnie czytanie z Nowego Testamentu, a w Ewangelii zwiastuje się Zmartwychwstanie Pańskie. Nie należy pomijać homilii, choćby krótkiej.
  3. Liturgia chrzcielna – w każdym kościele parafialnym odbywa się błogosławieństwo wody chrzcielnej.
  4. Liturgia eucharystyczna – należy uważać, aby ta liturgia nie była sprawowana w pośpiechu.

Procesja rezurekcyjna – wg wskazań biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża można wybrać porę procesji i urządzić ją:

  1. zaraz po Wigilii Paschalnej – jest to forma zalecana
  2. albo w poranek wielkanocny.

 

OKTAWA WIELKANOCY

Osiem pierwszych dni okresu Wielkanocy stanowi oktawę Paschy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.
SEKWENCJA obowiązuje tyko w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ale można ją odmawiać we wszystkie dni oktawy.
PASCHAŁ umieszcza się obok ambony albo ołtarza i pozostaje tam aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.
Wierni, którzy uczestniczyli we Mszy Wigilii Paschalnej, mogą powtórnie przyjąć Komunię św. podczas Mszy sprawowanej w dzień (w Niedzielę Zmartwychwstania).
Triduum Paschalne kończy się wraz z II Nieszporami Wielkanocy.