Wybory do Rady Parafialnej

W związku z upływem pięcioletniej kadencji parafialnych rad duszpasterskich Biskup Tarnowski zarządził w każdej parafii, na 15 października bieżącego roku, wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

W związku z tym zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków Rady. Można to uczynić w kancelarii parafialnej do 7 października bieżącego roku. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką. „Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona (pod przewodnictwem Księdza Proboszcza) roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe”.