• Sakramenty
 • Chrzest

 • Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w III niedzielę miesiąca o godzinie 13.00
 • Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 • Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  Niepraktykujące
  Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 • Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą:
  Białej szaty
  Świecy chrzcielnej
 • Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.
 • Sakramenty
 • Bierzmowanie

  Sakrament, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (kan. 879).

 • Sakramenty
 • Pokuta

  Sakrament Pokuty sprawowany jest w naszym kościele, codziennie podczas wszystkich Mszy św.

  Spowiedź św. w pierwszą środę od godz. 17.30 ( 16. 30 – czas zimowy)
  Spowiedź św. w pierwszy czwartek od godz. 17.30 (16.30 – czas zimowy)
  Spowiedź św. w pierwszy piątek od godz. 17.00 (16.00 – czas zimowy)

 • Sakramenty
 • Namaszczenie chorych

  Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).

 • Sakramenty
 • Małżeństwo

  1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
  2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej na przeprowadzenie rozmów kanonicznych lub licencja na udzielenie samego ślubu, którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
  3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
   • Dowód osobisty
   • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
   • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
   • Zaświadczenie o udziału w kursie przedmałżeńskim
   • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
   • Świadectwo religii z ostatniej klasy
   • Jeżeli osoby zawarły wcześniej związek cywilny dokument potwierdzający ten fakt.
  4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
   • Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
   • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
   • Udział w dniu skupienia
  5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
   • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
   • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego
   • Dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi w innych parafiach
   • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań postawionych na pierwszym spotkaniu (poradnia, dzień skupienia).

   

  Katolicka Poradnia Rodzinna – służy pomocą narzeczonym, małżonkom, rodzicom oraz młodzieży. Zadaniem Poradni jest: