II nabór na kierownika

Żegocina, dnia 05.11.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE
z dnia 5 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Proboszcz Parafii Żegocina ogłasza
konkurs na wolne stanowisko kierownicze
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja B. w Żegocinie, 32-731 Żegocina 1

II. Określenie stanowiska:
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Pełnia władzy rodzicielskiej – kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
 8. Wykształcenie wyższe na kierunku:
 9. a) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
 10. b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 11. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 12. Co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.

2) Wymagania dodatkowe:

 1. Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, wdrażania funduszy UE na lata 2014-2020 (w szczególności 9 Osi Priorytetowej „Region spójny społecznie”, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie”, Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) oraz znajomość przepisów dotyczących zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej z dziećmi.
 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy, kierowania zespołem i współdziałania w zespole.
 3. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.
 4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 6. Mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w placówce o podobnym profilu działalności.
 7. Prawo jazdy kat. B (mobilność).

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika Placówki Wsparcia Dziennego:

Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie należy prowadzenie spraw związanych ze statutową działalnością placówki i realizacją Projektu „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kierownik odpowiadać będzie za właściwe kierowanie i zarządzanie placówką, w tym za realizację zadań przypisanych placówce oraz za prawidłowe wydatkowanie środków finansowo-rzeczowych. Kierownik placówki współpracuje w tym zakresie z koordynatorem projektu oraz osobą ds. księgowości i finansów.

Do zadań kierownika Palcówki Wsparcia Dziennego należeć będzie:

 • całościowy nadzór nad realizacją projektu „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie”,
 • zarządzanie działaniami projektowymi oraz ustalanie organizacji wewnętrznej placówki,
 • kierowanie statutową działalnością placówki zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie m.in: zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowo-rekreacyjnych i rozwoju zainteresowań, organizację działań animacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć prowadzonych w formie specjalistycznej oraz pracy podwórkowej realizowanych w ramach projektu,
 • prowadzenie dokumentacji dot. uczestników projektu oraz funkcjonowania placówki, w tym: harmonogramu pracy opiekunów, wolontariuszy oraz specjalistów (psycholog, logopeda, socjoterapeuta, osoba prow. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne) prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie stałej i systematycznej współpracy z rodzinami dzieci i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny,
 • opracowanie dokumentów dot. funkcjonowania placówki wsparcia dziennego,
 • opracowanie wspólnie z personelem placówki indywidualnych placów wsparcia uczestników z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka i jego rodziny, przy stałej współpracy ze szkołą, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, podmiotami leczniczymi, GOPS: asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i innymi PWD,
 • udział w szkoleniach i spotkaniach wewnętrznych, spotkaniach sprawozdawczo – programowych, zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, imprezach okazjonalnych dla dzieci i ich rodzin,
 • kontrola prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu,
 • bieżący monitoring projektu i nadzór nad zarządzanym budżetem,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucją Pośredniczącą,
 • identyfikacja obszarów ryzyka oraz ewentualne wdrażanie działań naprawczych,
 • nadzór nad administracyjną stroną projektu,
 • organizowanie cyklicznych spotkań zespołu zarządzającego – komunikacja w projekcie,
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych wymaganych przepisami w zakresie działalności placówki,
 • udział w rekrutacji wykonawców projektu oraz kierowanie działaniami związanymi z rekrutacją uczestników projektu,
 • dokumentowanie prac i postępów realizowanych zadań,
 • nadzór nad działalnością informacyjno-promocyjną projektu i promowanie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • udział w czynnościach monitorujących i kontrolnych projektu,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki (proboszcza parafii) należą do kompetencji kierownika placówki wsparcia dziennego.

V. Informacja o warunkach pracy

 1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00);
 2. Umowa o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) do dnia 29.03.2019r. z zastrzeżeniem pkt. IX. ppkt. 4.
 3. Miejsce pracy – Placówka Wsparcia Dziennego w Żegocinie, 32-731 Żegocina 1.
 4. Warunki pracy – pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), telefon i fax.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

We wrześniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Parafii Żegocina, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kwestionariusz osobowy wraz z podaniem nr telefonu do kontaktu.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy.
 5. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 10. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 11. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą.
 12. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.
 13. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
 14. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Uwaga:

 1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
 3. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii parafialnej Parafii Żegocina, 32-731 Żegocina 1, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie, w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 10:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 1. Dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do kancelarii parafialnej Parafii Żegocina, 32-731 Żegocina 1.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu posiedzenia komisji rekrutacyjnej kandydaci poinformowani zostaną drogą telefoniczną lub w inny skuteczny sposób.
 2. Oferty niekompletne oraz oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną odrzucone.
 3. Informacje o wynikach naboru umieszczone zostaną na stronie internetowej Parafii Żegocina.
 4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowniczym lub osób mających nie więcej niż 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym zastrzega się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony (3 miesięcy) z możliwością przedłużenia umowy na czas określony związany z realizacją projektu bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 5. Osoba, której oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 1 miesiąca od daty zatrudnienia.
  6.  Osoba, której oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

Do pobrania:
Kwestionariusz osobowy

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO 2014-2020.

 

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb