Informacja o wyborze oferty.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja B. w Żegocinie uprzejmie informuje, że w dniu 28.11.2017 r. komisja dokonała otwarcia i weryfikacji otrzymanych ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w wyniku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej parafii Żegocina oraz przesłanych drogą elektroniczną do pięciu oferentów.

 1. W przedmiotowym postępowaniu dot. dostawy wyposażenia: mebli, artykułów pomocniczych i zapewniających bezpieczne warunki, pomocy dydaktycznych oraz elementów placu zabaw do placówki wsparcia dziennego w Żegocinie w ramach realizowanego projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie” została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Graniczna 46
  93-428 Łódź
  Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się spełnieniem kryterium – najniższej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnieniem warunków udziału w postępowaniu. Wartość brutto wybranej oferty: 64 999,50 PLN. Ilość przyznanych punktów: 100. Oferta wybranego Wykonawcy jest kompletna i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. Z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.
 1. W postępowaniu odrzucono oferty dwóch Wykonawców:
  – Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa oraz
  – Tijo s.c. ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków,
  których oferty były niekompletne: nie zawierały załącznika dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Ponadto w ofercie Tijo s.c. ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków nie wszystkie pola załącznika nr 2 do formularza ofertowego zostały prawidłowo wypełnione – brak cen jednostkowych poszczególnych produktów (cena oferty ma wynikać z kalkulacji cenowej zawartej w tym załączniku). Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu, braki nie mogą być korygowane w ramach przedmiotowego zamówienia – w związku z tym oferty nie podlegały ocenie.
 2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe o wartości powyżej 50 tys. zł netto (zasada konkurencyjności).
 3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
  Oferta 1: Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa
  Cena brutto: 80 370,00PLN
  Otrzymana liczba punktów: 80,87 pkt.
  Data wpływu do Zamawiającego: 23.11.201 r.
  Oferta 2: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
  Cena brutto: 64 999,50 PLN
  Otrzymana liczba punktów: 100 pkt.
  Data wpływu do Zamawiającego: 23.11.2017 r.
  Oferta 3: Tijo s.c. ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków
  Cena brutto: 65 274,87PLN
  Otrzymana liczba punktów: 99,57 pkt.
  Data wpływu do Zamawiającego: 23.11.2017 r.
  Oferta 4: F.H.U. ANEX – Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów
  Cena brutto: 77 649,60PLN
  Otrzymana liczba punktów: 83,70 pkt.
  Data wpływu do Zamawiającego: 24.11.2017 r.
  Protokół postępowania

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb