Informacja o wyborze oferty – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku wikarówki w Żegocinie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie informuje, że w dniu 24.08.2020 r. komisja dokonała otwarcia i weryfikacji otrzymanych ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej parafii Żegocina dotyczącego „Montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku wikarówki w Żegocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
P.H.U. ROLETEX z siedzibą ul. Zarabie 2i, 32-410 Dobczyce

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się spełnieniem kryteriów oceny wyboru ofert tj. najniższej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz najwyższym okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia, a także spełnieniem wymaganych warunków udziału w postępowaniu tj. złożeniem kompletu dokumentów: formularza ofertowego, oświadczenia oferenta, oświadczenia o braku powiązań oraz referencji prawidłowo wykonanych co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych. Oferta wybranego Wykonawcy jest kompletna i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. Z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

W postępowaniu odrzucono jedną ofertę firmy SUNECOSOLAR z siedzibą ul. Zgodna 54A, 30-444 Libertów, ponieważ nie spełniła wszystkich stawianych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, tj. nie zawierała referencji prawidłowo wykonanych co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych (załączono referencje dotyczące wykonania tylko jednej instalacji fotowoltaicznej) oraz nie wskazano w ofercie wymaganego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia (wskazano jedynie gwarancję udzielaną standardowo przez producenta urządzeń fotowoltaicznych). W ramach ogłoszonego zamówienia dokumenty nie podlegają uzupełnieniu, a braki nie mogą być korygowane – w związku z tym przedmiotowa oferta nie podlegała ocenie.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferent 1: EKOSOLARTECH z siedzibą Podegrodzie 470, 33-386 Podegrodzie
Data wpływu do siedziby Zamawiającego: 18.08.2020 r. godz. 16:10
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 26 998,50 PLN
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy
Otrzymana liczba punktów: 58 pkt

Oferent 2: P.H.U. ROLETEX z siedzibą ul. Zarabie 2i, 32-410 Dobczyce
Data wpływu do siedziby Zamawiającego: 19.08.2020 r. godz. 9:00
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 26 000,00 PLN
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy
Łączna liczba punktów: 60 pkt

Oferent 3: SUNECOSOLAR z siedzibą ul. Zgodna 54A, 30-444 Libertów
Data wpływu do siedziby Zamawiającego: 19.08.2020 r. godz. 11:30
Oferta nie podlega ocenie, ponieważ nie spełnia wymogów formalnych.

Żegocina, dnia 24.08.2020 r.

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb