Informacja o wyborze oferty – strop i dach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie informuje, że w dniu 10.09.2020 r. komisja dokonała otwarcia i weryfikacji otrzymanych ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej parafii Żegocina dotyczącego „Wykonanie docieplenia dachu o powierzchni 265,50 m2 z wełny mineralnej o grubości 26 cm i ocieplenia stropu o powierzchni 186,20 m2 płytą styropianową o grubości 20 cm nad ostatnią kondygnacją budynku wikarówki w Żegocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Żegocinie” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu została wybrana jedyna złożona oferta przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Piwowarczyk z siedzibą Łąkta Górna 88
NIP: 8681031938 REGON: 850432678
Cena brutto: 50 950,00 PLN
Oferta 1 – cena: 100 pkt. Łączna liczba punktów: 100 pkt.
Data wpływu do siedziby Zamawiającego: 07.09.2020 r. godz. 9:10

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest kompletna i spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się spełnieniem kryteriów oceny wyboru ofert tj. ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która uzyskała 100 pkt, a także spełnieniem wymaganych warunków udziału w postępowaniu tj. złożeniem formularza ofertowego, oświadczenia oferenta, oświadczenia o braku powiązań. Z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Żegocina, dnia 10.09.2020 r.

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb