Informacja o projekcie

Projekt pn.”Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie” ma na celu ułatwienie dostępu do środowiskowych usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i wsparcia rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez dostosowanie, organizację i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny, którzy od lutego 2018 do marca 2019 roku skorzystają z bezpłatnej oferty wsparcia placówki.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez placówkę wsparcia dziennego, dzieci i młodzież z terenu gminy Żegocina otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce. Nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia dydaktyczne, sportowe i rekreacyjne, artystyczne, integracyjne oraz poszerzą horyzonty swoich zainteresowań. Uczestniczyć będą w działaniach animacyjnych, wycieczkach, wyjazdach na basen, na kręgle, do kina i innych atrakcjach służących rozwojowi młodego człowieka. Rozwijać będą także kompetencje kluczowe: społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna oraz inicjatywność i przedsiębiorczość.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej: psychologicznej, logopedycznej, korekcyjno-kompensacyjnej, socjoterapeutycznej oraz psychoprofilaktycznej, a także zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dzięki pomocy pedagogów, którzy pomogą im w rozwiązaniu problemów, nabiorą większej pewności siebie, a to przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w społeczeństwie i integracji ze środowiskiem lokalnym. Wychowankowie będą mogli liczyć także na ciepły posiłek regeneracyjny. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły,przez cały okres trwania projektu, w miarę wolnych miejsc.

W ramach projektu przystosowane zostały pomieszczenia pod względem spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych placówki wsparcia dziennego oraz zakupiono wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Umowa z dnia 1 grudnia 2017 roku o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana przez ks. proboszcza parafii Żegocina w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie” typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz budżetu państwa.