Informacja o wyborze oferty

Żegocina, dnia 2017-10-30

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nazwa i adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja B. w Żegocinie, 32-731 Żegocina 1
tel. 14 613 20 77, e-mail: bogpas@poczta.onet.pl, www.zegocina.diecezja.tarnow.pl

Nazwa zadania:
Wykonanie prac adaptacyjnych placówki wsparcia dziennego przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja B. w Żegocinie w ramach realizowanego projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro – utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie”.

Prowadzenie prac w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku plebanii Parafii w Żegocinie 1, które przeznaczone będą na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

Liczba otrzymanych ofert: 3

Oferent 1: ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY „MA-REG” mgr inż. Marek Pajor, 32-731 Żegocina, Rozdziele 115, NIP 868-162-17-81
Cena brutto: 111 684,00 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy
Oferta 1 – cena: 90 pkt.,  gwarancja: 0 pkt. Łączna liczba punktów: 90 pkt.

Oferent 2: USŁUGI BUDOWLANO ZIEMNE „ŁAGOSZ” Łukasz Łagosz, 32-731 Żegocina, Rozdziele 22, NIP 868-190-44-44
Cena brutto: 116 850,00 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy
Oferta 2 – cena: 86 pkt.,  gwarancja: 0 pkt. Łączna liczba punktów: 86 pkt.

Oferent 3: BUDOWNICTWO WODNE I MELIORACYJNE inż. Piórek Janusz, 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 58/10, NIP 551-144-04-12
Cena brutto: 123 000,00 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy
Oferta 3 – cena: ~82 pkt.,  gwarancja: 0 pkt. Łączna liczba punktów: ~82 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY „MA-REG” mgr inż. Marek Pajor, 32-731 Żegocina, Rozdziele 115 Wartość brutto wybranej oferty: 111 684,00 PLN. Ilość przyznanych punktów: 90.

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował następującym kryterium:
a) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – max. 90 pkt.,
b) termin gwarancji dla wykonywanych robót – max. 10 pkt.

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. O wyborze w/w oferty zadecydowała najwyższa łączna liczba punktów w ramach postawionego kryterium. Z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie spisana umowa w dniu 06.11.2017 r.

Proboszcz Parafii Żegocina
ks. Bogusław Pasierb